مبانی نظری فناوری اطلاعات وارتباط ت، جامعه اطلاعاتی، شکاف

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۲:۳۲
مبانی نظری فناوری اطلاعات وارتباط ت، جامعه اطلاعاتی، شکاف
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻲ. ﮔﺮدد (. 14. ). ﺗﻔﺎو. ت. ﻫﺎي. ﺟﻬﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و دﻳﮕﺮ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و. اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن ... ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ در. ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴ. ﺘﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ دﻫﻲ ﺷﺪه. ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ).16(.
5 مارس 2016 ... اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ؛ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. (ICT). ﻧﯿﺰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري. اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .... ﺷﻮد ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ. اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و. ﺑﺮ ﻓﺮآ. ﻨﺪﯾ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد. دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ. ICT.
10 مارس 2013 ... توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و استفاده از این فناوریها موجب شده است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطلاعاتی نامیده می شود. ورود به این دوره نیاز به تمهیدات و امکانات لازم است که مهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام در این خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از ...
8 فوریه 2011 ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ... ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ارزﺷﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، .... اي ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻬﺎده .اﻧﺪ. ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن. ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮان از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ,. ﻣﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﻢ . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ. اﺳﺘﺪﻻل راﻳﻦ. ﮔﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎزي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺒﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ...
دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی حداکثر تأثیرگذاری را در زندگی بشر خواهد داشت که بتواند در تمام زمینه‌ها و در میان تمام اقشار جامعه رسوخ کند. .... در سازمان مجازی، واحدهای کوچک خودکفا به یاری سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی به هم پیوند می‌خورد و از اتحاد سازمانهای کوچک، شبکه ای عظیم از سازمانها به وجود میآید که قادر به انجام ...
5 جولای 2015 ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﻧﺮخ ... 163. ادﺑﯿﺎت. ﭘﮋوﻫﺶ. در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و در ﺑ. ﺨﺶ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. ﭘﮋوﻫﺶ. « ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ. 1. » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي داﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﺳﺖ. ﺑ. ﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و. ارزش. ﮔﺬاري ﺷﻮد (ﺷﺠﺎﻋ.
فناوری اطلاعات و ارتباطات (به اختصار فاوا) (به انگلیسی: ، به اختصار ICT ) عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

خوش آمدید

بستن